Често задавани въпроси

 • Какво представляват договорните фондове?

  Договорните фондове (или взаимните фондове) са средство за колективно инвестиране на парични средства на множество инвеститори, с цел печалба от инвестициите. Колективното инвестиране в ценни книжа на паричните средства се осъществява на принципа на разпределение на риска от управляващо дружество.

 • Какво представляват дяловете на договорните фондове?

  Дяловете на договорните фондове са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в Централен Депозитар АД. Те дават право на притежателите си върху съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, и право на обратно изкупуване. Дяловете се прехвърлят свободно и се наследяват.

 • За кого са подходящи договорните фондове?

  Инвестициите в договорни фондове са подходящи както за български и чуждестранни индивидуални инвеститори, така и за корпоративни и институционални инвеститори, които търсят инвестиционна алтернатива на банковите депозити за своите свободни парични средства. Алтернативната инвестиция би им донесла по-висока доходност при висока ликвидност т.е. парите могат да се теглят във всеки един момент.

 • Как да избера подходящия договорен фонд за мен?

  Показателите, които трябва да имате предвид при избор на фонд включват реализираната доходност до момента (необходимо е да имате предвид, че миналата доходност не гарантира печалба в бъдеще), в какви ценни книжа се инвестират активите на фонда (структура на портфейла на фонда), инвестиционна стратегия на фонда, такси определени от фонда (такси на входа и изхода, както и такса управление), евентуални ограничения в сумата за инвестиране.

 • Кой взема решение за инвестициите на договорните фондове?

  Инвестициите на договорните фондове се управляват от управляващо дружество. Дейността на управляващите дружества се лицензира и регулира от държавен орган (в България това е Комисията за финансов надзор).

 • Защо да инвестирам в договорен фонд?

  Сред основите предимства на договорните фондове, както и на инвестиционните дружества са:
  - Професионално управление на инвестициите
  - Диверсификация
  - Ликвидност
  - Прозрачност

 • Какви са рисковете за инвестицията ми?

  Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Необходимо е също така да имате предвид, че предходните резултати от дейността на договорните фондове нямат връзка с бъдещите резултати. Съществуващият риск за вашите инвестиции е правопропорционален на доходността т.е. по-високата очаквана доходност може да се постигне с цената на по-висок риск и обратното. Взаимните фондове следват различна инвестиционна политика – консервативна, балансирана, агресивна. Това разноообразие от възможности позволява да изберете инвестиционна схема, която отговаря на собствените ви очаквания за постигане на доходност и при какви нива на риск. Едно от предимствата на взаимните фондове е, че активите в портфейла са различни по вид, което намалява общия риск на портфейла спрямо индивидуалния риск на отделните ценни книжа. По този начин ако инвестицията в един финансов инструмент не е достатъчно печеливша или направо губеща, инвестицията в друг инструмент компенсира това.

 • Как се определя доходността на взаимните фондове?

  Доходността за определен период зависи най-вече от това в какъв фонд сте решили да инвестирате (нискорисков, балансиран или високорисков), в какви активи инвестира фонда, на кои капиталови пазари, съответно от състоянието на капиталовите пазари и други фактори. Доходността на взаимните фондове се формира от инвестиции в ценни книжа т.е. приходи от лихви, дивиденти, както и от нарастване стойността на ценните книжа (капиталова печалба).

 • Какво представлява нетна стойност на активите (НСА) и цени на дялове?

  Нетната стойност на активите (НСА) е сумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице
  - оценената съобразно правилата на фонда стойност или балансовата стойност на ценните книжа в портфейла на договорния фонд, вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена със стойността на всички задължения по баланса на договорния фонд, оценени съобразно правилата на фонда.
  Нетната стойност на активите на дял (НСАД) е равна на нетната стойност на активите на договорен фонд, разделена на броя на дяловете на фонда в обръщение към момента на това определяне.
  Емисионна стойност на дял е нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането, определени в правилата на фонда.
  Цена на обратно изкупуване на дял е нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване, определени в правилата на фонда.

 • Как мога да получа парите си обратно и мога ли да тегля сумата на части?

  Взаимните фондове са длъжни да закупят обратно вашите дялове по цената, определена на датата на подаване на поръчката за обратно изкупуване, или на най-близката следваща дата (ако в същия ден фондът не изчислява цена). Фондовете изчисляват поне два пъти седмично емисионна цена и цена на обратно изкупуване на дяловете си. На базата на цената на обратно изкупуване можете да изчислите натрупаната до момента доходност. Инвеститорите могат да продадат всички или част от дяловете си, като доходността се получава от увеличената цена на дял в момента на продажба на дяловете спрямо стойността, на която са закупени.

 • Има ли ограничения в срока на инвестицията в договорен фонд?

  Инвеститорите в договорен фонд не са ограничени със срокове, в които да продават дяловете си. Необходимо е да знаете, че колкото по-дълъг е периодът на една инвестиция, толкова по-голяма е възможността за реализиране на по-висока доходност. Като цяло инвестициите във взаимни фондове трябва да се разглеждат като дългосрочни.

 • Има ли изискване за минималния размер на инвестицията в договорни фондове?

  Няма ограничения за размера на инвестициите в договорни фондове, но е необходимо сумата да бъде равна поне на емисионната стойност на един дял във фонда.

 • Има ли случаи, в които закупените дялове не могат да се продават обратно на фонда?

  Обратното изкупуване на дялове на Договорните Фондове се извършва през всеки работен ден. В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, в защита на интересите на инвеститорите, договорният фонд може временно да спре обратното изкупуване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване, които са подадени след момента на спиране на обратното изкупуване, не подлежат на изпълнение. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

 • Подходи при инвестирането на капиталовите пазари

  Инвестиращите на капиталови пазари имат два основни подхода за преценка на влизане и излизане от една инвестиция.
  • Опитват се да познаят посоката и амплитудата на движение на пазара, като структурират инвестициите си според очакванията си за бъдещето движение на пазарите.
  • С редовно инвестиране на малки или по-големи суми /по желание на клиента/, без правене на опити за познаване на пазара.
  Предимството на първия подход е, че ако човек е прав може да реализира значителни печалби. Недостатъкът, че ако не е прав може да реализира и значителни загуби. Или с други думи това е до известна степен спекулативен подход. А тъй като пазарите, особено в краткосрочен план, са силно непредсказуеми, то и има голяма вероятност очакванията да се окажат грешни.
  Предимството на вторият вариант е, че не се прави опит за познаване на пазара. Инвестицията се прави с оглед на дългосрочното положително развитие на икономиките и от там положителното развитие и на пазарите. Така ако човек инвестира редовно относително равни суми, през относителни еднакви периоди, то общата му инвестиция ще има средна цена близка до средното за пазара. Поради равните суми когато пазара е евтин реално ще закупува по-високи обеми, а когато пазара е скъп по-малки обеми. Този начин на инвестиране е най-близо до нормалното разбиране за спестяване. С минимална ангажираност към пазарите, минимална загуба на време и същевременно значително приближение на очакваната доходност към средната доходност на пазарите.
  Първият вариант е по-подходящ, ако тази инвестиция е част от широко диверсифициран портфейл и инвеститорът има увереност, че очакванията му за пазара са относително верни.
  Вторият вариант е по-подходящ за инвеститори, с по-слабо диверсифициран портфейл, които не следят редовно пазарите.

   

 • Какво е Инвестиционна схема тип В

  Скай Управление на активи предлага схеми за дългосрочно инвестиране за два от фондовете под управление - инвестиционни схеми тип В на ДФ Скай Нови Акции,следящ пазарите от югоизточна Европа и на ДФ Скай Финанси,адресиран към финансови компании.

  Записването от тези схеми е по нетна стойност на активите - като така инвеститорите нямат разходи при входа на инвестицията. При изпълнение на условията на инвестиционната схема, т.е. редовни инвестиции с 50 лева и нагоре на месец в продължение на минимум три години, обратното изкупуване става с надбавка над нетната стойност. Така инвеститорът не само, че няма разходи при излизане от инвестицията, но дори и получава бонус от Управляващото дружество.

  Повече информация за Инвестиционните схеми тип В на ДФ „Скай Нови Акции" и на ДФ „Скай Финанси" можете да намерите в правилата и проспектите на договорните фондове, както и на skynewshares  и skyfinance 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.