С какво сме по-различни

В Скай Управление на Активи разбираме нуждата на инвеститорите да могат да осъществяват лесно своите инвестиционни решения. Нуждата от едновременно добра диверсификация и възможност за инвестиране чрез продукти, максимално доближаващи се личните виждания на инвеститора, за това кое ще се представя по-добре в средносрочен и дългосрочен период.


С оглед на тази цел се стремим да създаваме продукти, които имат ограничен брой аналози или предоставят различен начин на инвестиране в познати продукти.


Фондовете инвестират дългосрочно, обращаемостта на портфейлите е относително ниска, като значими промени в тежестите се предприемат само при ситуации, които променят предпоставките поради, които сме избрали да инвестираме в дадена компания, държава или отрасъл.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.