Речник

Дивидент

част от печалбата на акционерно дружество, която се разпределя между акционерите след плащане на данъци. За привилегированите акции размерът на дивидента е предварително установен твърд процент от тяхната емисионна стойност. За обикновените акции дивидентът зависи от размера на получената от дружеството печалба.
Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.