Речник

Ипотечни облигации

облигации, обезпечени с вземания по ипотечни кредити, отпуснати от съответната банка. Съгласно българското законодателство ипотечни облигации се издават само от банки, които рефинансират операциите си и увеличават кредитните си портфейли по този начин. Ипотечните облигации са нискорисков финансов инструмент заради обезпечението със самите ипотечни кредити, както и с обезпеченията по ипотечните кредити. Освен това длъжник по облигациите е банка, която се счита принципно за надежден длъжник.
Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.