Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация на УД "Скай управление на активи" АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост

 

„Скай управление на активи" АД полага усилия за постигане на дългосрочна устойчива възвръщаемост на инвестициите за своите клиенти. Въпреки това, вземайки предвид размера на управляваните активи, естеството и обхвата на дейностите, които предлага, както и вида на финансовите продукти, които предлага, технологична обезпеченост, достъпа до качествена и достоверна информация, както и разходите за получаване на такава, необходимостта от преразглеждане на вътрешни правила и политики и въвеждането на нови такива, на този етап дружеството не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по отношение на договорните фондове, които дружеството управлява, портфейлите на клиентите, с които дружеството има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти и в процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации).
След приключване на необходимата подготовка и осигуряване на достатъчна степен на сигурност и достоверност на информация за и от емитентите, дружеството може да възприеме подход, при който да отчита неблагоприятните въздействия.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.