Екип

Десислава Петкова

Изпълнителен директор на "СКАЙ Управление на активи" АД

Десислава Петкова е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на СКАЙ Управление на активи (предишно наименование Статус Капитал). Десислава Петкова има висше икономическо образование, специалност "Стопанско управление и администрация" от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Десислава Петкова е лицензиран брокер на ценни книжа; притежава сертификат № 148-Б/ 27.11.1998 г. за придобито право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа. От 1996 г. до 1998 г. работи във Финансова къща Савимекс ООД; от април 1998 г. до февруари 2006 г. в лицензиран инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания" АД. От март 2006 г. до януари 2010 г. последователно е брокер на ценни книжа и изпълнителен директор на инвестиционен посредник „КД Секюритис" ЕАД. От юли 2011 г. до ноември 2012 г. е Ръководител отдел Вътрешен контрол в УД „Статус Капитал" АД.

Емил Ангелов

Заместник-председател на Съвета на директорите

Емил Ангелов е Заместник-председател на Съвета на директорите на управляващото дружество. Магистър специалност Финанси към Университета за национално и световно стопанство, гр. София (1989 - 1994 г.). Професионалният му път започва през 1991 год. в ТБ „Биохим" АД. Бил е и изпълнителен директор и член на Борда на директорите на „Инвестбанк" АД, а по-късно и Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ТБ „Евробанк" АД, Заместник главен изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Банка Пиреос България АД, като от октомври 2016 до юни 2019 заема позициите на Главен изпълнителен директор, Заместник-председател на Борда на директорите и Заместник-председател на Изпълнителния комитет на Банка Пиреос България.

Красимир Тахчиев

Член на Съвета на директорите

Красимир Тахчиев е член на Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Има над 20 г. опит в областта на финансите и капиталовите пазари. След магистърската си степен от УНСС, печели стипендия по ECESP и се обучава в САЩ. Притежава сертификат за Chartered Financial Analyst от CFA Institute, САЩ. Работил е в Комисията за финансов надзор и е ръководил отдела за финансови анализи и корпоративни финанси в Първа финансов брокерска къща ООД, където е и управител през 2008 - 2009 г. През следващите години работи като консултант в областта на корпоративните финанси, финансов директор и мениджър проекти в редица компании. Освен консултантската дейност е и Директор за връзки с инвеститорите на Спиди АД от 2012 г. Управител и собственик е на „Примо Сигло" ООД.

Спаска Спасова-Димова

Член на Съвета на директорите

Спаска Спасова-Димова е член на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Спаска Спасова-Димова е бакалавър по Икономика от Софийски университет „Св. Климент Охридски". От май 2003 г. до юни 2009 г. работи в лицензиран инвестиционен посредник „Делтасток" АД като счетоводител и ръководител на отдел „Бек-офис". От септември 2009 г. до август 2013 г. е ръководител отдел „Вътрешен контрол" в лицензиран инвестиционен посредник „Трейдвил" ЕАД; От юли 2014 г. до декември 2017 г. е счетоводител в специализирано счетоводно предприятие „Банд-консултации и управлвение" ООД; от януари 2018 г. до момента е счетоводител в специализирано счетоводно предприятие „Велес акаунт" ЕООД; от април 2020 г. до момента е счетоводител в специализирано счетоводно предприятие „Тара консулт" ЕООД

Таня Панева

Председател на Съвета на директорите на "СКАЙ Управление на активи" АД

Таня Панева е Председател на съвета на директорите на Управляващото дружество. Завършила е Университета за национално и световно стопанство, гр. София (1994 - 1999 г.), магистър Социално и застрахователно дело, както и KBC Academy for young potential, Belgium and Czech Republic, Mini MBA, Vlerick Business School Belgium, usiness strategy and Strategic management, Vlerick Business School Belgium. Професионално се реализира в компании от застрахователния бранш, като към момента е Ръководител на проекти в „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и „ДЗИ Животозастраховане" ЕАД. Член е на Управителния съвет на сдружение "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН" и сдружение "СПОРТЕН КЛУБ "БОРОВЕЦ 2016"

Красимир Йорданов

Портфолио мениджър

Красимир Йорданов е магистър по финансов мениджмънт с 15 годишен опит на финансовите пазари в България и чужбина. Опитът му се разпростира в сфери като макроикономически и секторен анализ, както и оценка на компании, конструиране на портфейли и оценка на риска.

Явор Спасов

Инвестиционен консултант

Явор Спасов е завършил магистърска програма по Финансов мениджмънт в Нов Български Университет и бакалавърски програми по Интелектуална собственост и Маркетинг в Университета за национално и световно стопанство. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа (КФН), както и оценител на предприятия и вземания (КНОБ). Притежава опит като брокер на акции и ценни книжа в МКБ Юнионбанк АД и БенчМарк АД, инвестиционен консултант в Пенсионноосигурителен институт и ОББ АД. Бил е член на борда на директорите на Лев инвест АДСИЦ и на управителния съвет на Български фонд за дялови инвестиции АД.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.