03.01.2012

Надбавката за Инвестиционни схеми тип В от 2012 г. остава 0,5 %


-        За договорен фонд "Статус Нови Акции" е равна на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента).

За договорен фонд "Статус Финанси" е равна на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента).

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.