18.03.2024

Трето място за ДФ Скай Нови Акции в категорията „Фондове инвестиращи в акции“В света на инвестициите, успехът не идва случайно. Той е резултат от стратегическо планиране, непрекъснат анализ и избор на правилни възможности. С гордост съобщаваме, че нашият фонд за инвестиции в акции, ДФ „Скай Нови Акции", беше удостоен с престижна награда в годишната класация на взаимни фондове на финансовия сайт MoitePari.bg. С анюализирана доходност от 12.9%, стандартно отклонение 8.7% и коефициент на Sharpe от 1.4 за периода 2021-2023, ДФ Скай Нови Акции се нареди на трето място в категорията „Фондове инвестиращи в акции".
Това признание е доказателство за нашата посветеност, професионализъм и иновативен подход в инвестирането. Нашата екипна работа и дълбоките пазарни анализи са основополагащи за постигането на този изключителен успех. В „Скай управление на активи" АД вярваме, че доверието на нашите клиенти е нашето най-ценно имущество и този успех подсилва нашата ангажираност да предоставяме висококачествени инвестиционни решения.

Информация за доходността на ДФ Скай Нови Акции за предходните 10 години е публикувана на интернет - страницата на „Скай управление на активи" АД в секция ДФ Скай Нови Акции на следният линк Информация за резултати от минали периоди
Резюме на правата на притежателите на дялове, издадени от договорни фондове, управлявани от УД „Скай управление на активи"АД, е достъпно тук.
 

Важна информация: Настоящата информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията може да се промени в бъдеще. Настоящите и потенциални инвеститори следва да имат предвид, че постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Рискове: Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове като информация за тях се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес www.skyfunds.bg. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи" АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове".

 


Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.