20.03.2018

На 30 март 2018 г. (петък) и 02 април 2018 г. (понеделник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай


Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 20.03.2018 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 30 март 2018 г. (петък) и 02 април 2018 г. (понеделник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява, считано от 3 април 2018 г.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 29 март 2018 г., ще бъдат обявени на 3 април 2018 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с обявяването на 30 март 2018 г. (петък) и 02 април 2018 г. (понеделник) за дни без търговски сесии в търговските календари на регулираните пазари (включително БФБ-София АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД".

Също така на 30 март 2018 г. (петък) и 02 април 2018 г. (понеделник) офисите на дружеството няма да работят.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.