Промяна в Общите условия, прилагани от УД Скай управление на активи АД

2018-05-23

Уважаеми клиенти, с настоящото Ви уведомяваме, че е налице промяна в Общите условия на управляващото дружество, приложими към договори за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента. Измененията в общите условия влизат в сила от 25.06.2018 г.

Общите условия са достъпни в офиса на Скай управление на активи АД, както и на интернет сайта на УД в секция Документи.