11.01.2010

Месечен коментар на пазарите на Стаус Нови Акции и Статус Финанси – декември 2009


Въпреки, че голяма част от развитите икономики показват ясни признаци за излизане от рецесията през последните месеци, това позитивно развитие все още не се прехвърля върху страните от Югоизточна Европа, както върху макроикономическите показатели, така и върху фондовите пазари. Очакванията, че реално възстановяване на темповете на растеж ще настъпи през първата половина на следващата година, охлажда за момента и апетита за риск на пазарните участници. Все още не се наблюдава и ясно подобрение в отчетите на мнозинството от водещи компании от региона. Поради силната зависимост на експортните отрасли от възстановяване на търсенето на търговските им партньори, предимно в Западна Европа, то може да се очаква известен лаг в растежа на корпоративните продажби и печалби.

Въпреки растежите, които реализираха от началото на годината, пазарите от региона - без Турция - остават под натиск, като що се отнася до компенсиране на загубите от началото на кризата се намират на доста по-ниско равнище спрямо развитите западни пазари.

Основното за финансовия сектор, в който инвестира ДФ Статус Финанси, през месец декември бе стабилизирането на гръцкия пазар. След като рейтинга на Гърция бе намален това се отрази силно негативно на акциите на банковия сектор в Гърция. Големият бюджетен дефицит и значителното ниво на задлъжнялост на гръцкото правителство предизвика опасения, че бъдещото финансиране на публичните разходи в Гърция ще бъде силно затруднено. От друга страна намаления кредитен рейтинг е възможно да ограничи възможностите на гръцките банки да се финансират чрез ЕЦБ, като използват за обезпечение ДЦК издадени от гръцкото правителство. Това от своя страна би създало ликвидни затруднения за банковата система в южната ни съседка. Затрудненията на гръцката банкова система оказаха влияние и на пазарите на други страни от Балканите. Силното присъствие на гръцки банки в региона прехвърли тези негативи и в останалите страни, както по линията на изтегляне на ликвидност, така и заради нарастването на риска.

 

 

Повече информация за представянето на Дф Статус Нови Акции и ДФ Статус Финанси за декември 2009, можете да прочетете в месечните отчети на фондовете, публикувани в секция Документи на сътоветния фонд.

 

 

 

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.