21.12.2009

Статус Нови Акции и Статус Финанси издават втора емисия дялове


 

Днес ,21 декември, започва публичното предлагане на втора емисия дялове на фондовете управлявани от Статус Капитал. Всеки фонд вече има по две  емисии - дялове клас А и дялове клас В. Правата на инвеститорите и по двата класа са еднакви с изключение на разходите за покупка и обратно изкупуване на дялове.

Дялове клас А е досегашната емисия на всеки фонд, като условията по тази емисия остават без промяна.

Новата емисия дяловете клас В дава възможност на инвеститорите да получат надбавка в размер на 0.5% при обратно изкупуване, в случай че правят месечни вноски в съответния фонд в продължение на три години /инвестиционна схема/. При покупка на дялове клас В няма такса за емитиране, като поръчката за покупка има минимална стойност от 50 лв. Инвеститорите, които не следват инвестиционна схема или са прекратили такава, заплащат такса при обратно изкупуване на дялове клас В в размер на 2%.

Повече информация за новите емисии се съдържа в правилата и проспектите на фондовете. Инвеститорите могат да получат информация и в офиса на Статус Капитал и на телефони 02 946 17 40 и 02 946 17 41.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.